Co je to exekuce

07.02.2014 12:19

 

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je způsob, kterým se věřitel může domoci svého nároku, zejména peněžitého. Samotnou exekuci může ze zákona provádět několik subjektů – jako je soud, soudní exekutor, finanční úřad popřípadě obecní a krajský úřad.

Nařízením exekuce je postihován celý dlužníkův majetek. Dlužník nesmí se svým majetkem nakládat vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku. Veškeré právní úkony učiněné v rozporu s touto povinností jsou absolutně neplatné!

Exekuční titul – začátek exekuce

K tomu, aby mohla být exekuce provedena, je zapotřebí, aby oprávněný (věřitel) disponoval tzv. exekučním titulem, kterým je především:

 • pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, zejména tedy rozsudek, platební rozkaz a směnečný platební rozkaz
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • exekutorský nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Průběh exekuce – jak probíhá exekuční řízení

1.      Exekuční řízení (samotná exekuce) je zahájeno ve chvíli, kdy byl věřitelův návrh na nařízení exekuce doručen exekutorovi

2.      Exekutor obstaví majetek dlužníka (nemovitost, účet, mzdu) a zašle dlužníkovi výzvu k zaplacení dluhu a stanoví mu na to lhůtu 30 dní. Tady může dlužník v případě dobrovolného uhrazení dluhu, ušetřit až 50% odměny exekutora!

3.      Není-li dluh v termínu zaplacen. Exekutor začíná vydávat exekuční příkazy a postihovat majetek dlužníka i s navýšením za náklady exekučního řízení

4.      Exekuci jde v jednom exekučním řízení provést více způsoby tehdy, nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k rychlému uspokojení věřitele.

5.      Exekuční řízení končí, pokud je dluh vymožen včetně nákladů exekuce, nebo na návrh věřitele, nebo z důvodu nemajetnosti dlužníka nebo jiného důvodu (insolvenčním oddlužením, smrtí dlužníka a odmítnutí dědictví)

 

 • přikázáním pohledávky u bank a jiných peněžních institucí (stavebních spořitelen, pojišťoven atd.)
 • srážkou ze mzdy a jiných příjmů - pracovních odměn, důchodů, rent atd.
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitostí
 • přikázáním jiné pohledávky, prodejem podniku (např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu)
 • rozdělením společné věci