Podmínky oddlužení tzv osobní bankrot

 
 

Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil dosavadní úpravu této problematiky obsaženou v zákonu č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, přičemž insolvenční zákon upravuje řešení úpadku všech právnických i fyzických osob. 

 Důležitou oblastí, kterou insolvenční zákon upravuje je tzv. osobní bankrot neboli oddlužení. Jedná se o řešení úpadku dlužníka, který je nepodnikatel, zejména fyzickou osobou, tedy osobou jež se do úpadku nedostala v důsledku své podnikatelské činnosti.

Ve stručnosti je oddlužení takovým řešením úpadku dlužníka, kdy dojde ke sjednocení dlužníkových dluhů, a k uspokojení věřitelů dochází podle toho zda je jeich pohledávka zajištěna či nikoliv. Věřitelé jejichž pohledávka je zajištěna jsou spokojeni zcela, věřitelé jejichž pohledávka zajištěna není jsou uspokojeni do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.

 

 

Dlužník prostřednictvím advokátní kanceláře může dle insolvenčního zákona podat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, musí však naplňovat zákonem vyžadované znaky úpadku, přičemž je dlužník v úpadku, pokud má:

 

- více věřitelů (nejméně dva) 

- peněžité závazky, min 30 dnů po splatnosti 

- není schopen tyto závazky plnit 

 

Další podmínky oddlužení tzv osobního bankrotu:

 

Insolvenční zákon vyžaduje pro úspěšné podání návrhu na povolení oddlužení tzv osobní  bankrot  splnění dalších podmínek.

Jestliže nejsou splněny podmínky, vedou k tomu, že insolvenční soud návrh odmítne/ zamítne.

 

K návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby musí dlužník doložit:

 

- Seznam majetku a doklady k závazkům

- Doklady o příjmech za poslední 3 roky

- Pracovní smlouvu

- Výpis z rejstříku trestů

A další….

 

Neodkládejte řešení problémů na AŽ!  AŽ Vám problémy nevyřeší!

 

Nabízíme Vám vždy profesionální služby po celé ČR.

Svěřte své problémy do rukou profesionálů.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

 

 

 

Oddlužení manželů

Manželé podávají opět prostřednictvím advokátní kanceláře, společný insolvenční návrh na oddlužení.

 

Do bezvýchodné situace v oblasti  financí se stále častěji dostávají nejen jednotlivci, ale celé rodiny. Zadluženost rodin neustále stoupá. Manželé kteří již nestačí splácet své závazky, ať už je nabyli před uzavřením manželství nebo v době trvání manželství, mohou vyřešit svou situaci oddlužením tzv osobním bankrotem.

 

Dluhy v manželství jsou dluhy společné a nerozdílné obou manželů. Jestliže úvěrovou či jinou smlouvu podepsal jen jeden z manželů, jedná se o závazek ve společném jmění manželů a lze jej uspokojovat ze společného jmění manželů.

 

 

Řešte své problém včas a nečekejte na zázrak.  Odkládání řešení Vám problémy nevyřeší.

 

Nabízíme Vám vždy profesionální služby po celé ČR.

Svěřte své problémy do rukou profesionálů.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.