Insolvenční novela od 1.6.2019

 

Schválená novela insolvenčního zákona:

 

-   První varianta -  oddlužení bude umožněno těm, kteří dokážou splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů.

-   Druhá varianta -  dlužník by měl uhradit za pět let aspoň 30 % z dlužné částky

 

Pokud přes veškerou doložitelnou snahu dlužník nedokáže splatit 30 % dluhů během pěti let, bude o prominutí zbytku  dluhů rozhodovat soud. 

Může se tedy stát, že dlužník bude pět let žít s minimem finančních prostředků a splácet dluhy, soud ale nakonec definitivní oddlužení zamítne a dlužník se znovu ocitne v exekuci.

 

Oddlužení pro důchodce či invalidy druhého a třetího stupně:

 

Senioři a lidé v invalidním důchodu patří mezi velmi zranitelnou skupinu osob, která zpravidla nemá příležitost zvyšovat své příjmy. Těmto lidem bude umožněno oddlužit se již po třech letech, nebude se na ně však vztahovat podmínka splatit v daném čase alespoň 60 % dluhu.

 

Dlužník musí splácet nejméně 2178,-Kč

 

Tato novela se bude vztahovat pouze na insolvenční řízení, v nichž bude vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. 6. 2019. 

V řízeních, kde bude vydáno rozhodnutí o úpadku do 1. 6. 2019, se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

 

Podmínky oddlužení tzv osobní bankrot

 
 

Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil dosavadní úpravu této problematiky obsaženou v zákonu č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, přičemž insolvenční zákon upravuje řešení úpadku všech právnických i fyzických osob. 

 

Ve stručnosti je oddlužení takovým řešením úpadku dlužníka, kdy dojde ke sjednocení dlužníkových dluhů, a k uspokojení věřitelů dochází podle toho zda je jeich pohledávka zajištěna či nikoliv. Věřitelé jejichž pohledávka je zajištěna jsou spokojeni zcela, věřitelé jejichž pohledávka zajištěna není jsou uspokojeni do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.

 

 

Dlužník prostřednictvím advokátní kanceláře může dle insolvenčního zákona podat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, musí však naplňovat zákonem vyžadované znaky úpadku, přičemž je dlužník v úpadku, pokud má:

 

- více věřitelů (nejméně dva) 

- peněžité závazky, min 30 dnů po splatnosti 

- není schopen tyto závazky plnit 

 

Další podmínky oddlužení tzv osobního bankrotu:

 

Insolvenční zákon vyžaduje pro úspěšné podání návrhu na povolení oddlužení tzv osobní  bankrot  splnění dalších podmínek.

Jestliže nejsou splněny podmínky, vedou k tomu, že insolvenční soud návrh odmítne/ zamítne.

 

K návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby musí dlužník doložit:

 

- Seznam majetku a doklady k závazkům

- Doklady o příjmech za posledních 12 měsíců

- Pracovní smlouvu

- Výpis z rejstříku trestů

A další….

 

Neodkládejte řešení problémů na AŽ!  AŽ Vám problémy nevyřeší!

 

Nabízíme Vám vždy profesionální služby po celé ČR.

Svěřte své problémy do rukou profesionálů.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

 

 

 

Oddlužení manželů

Manželé podávají opět prostřednictvím advokátní kanceláře, společný insolvenční návrh na oddlužení.

 

Do bezvýchodné situace v oblasti  financí se stále častěji dostávají nejen jednotlivci, ale celé rodiny. Zadluženost rodin neustále stoupá. Manželé kteří již nestačí splácet své závazky, ať už je nabyli před uzavřením manželství nebo v době trvání manželství, mohou vyřešit svou situaci oddlužením tzv osobním bankrotem.

 

Dluhy v manželství jsou dluhy společné a nerozdílné obou manželů. Jestliže úvěrovou či jinou smlouvu podepsal jen jeden z manželů, jedná se o závazek ve společném jmění manželů a lze jej uspokojovat ze společného jmění manželů.

 

 

Řešte své problém včas a nečekejte na zázrak.  Odkládání řešení Vám problémy nevyřeší.

 

Nabízíme Vám vždy profesionální služby po celé ČR.

Svěřte své problémy do rukou profesionálů.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.