Co vše může exekutor zjistit?

09.02.2014 12:18

 

Exekutor, po té co je pověřen vykonáním exekuce začne jako první zjišťovat dlužníkovu finanční situaci. Snaží se zjistit, kde dlužník bydlí, v které bance má účtykde pracujete, jestli mástavební spoření, kde má své věci, jestli vlastní nějakou nemovitosti apod.

Exekutor má velké pravomoci a instituce, včetně firem – telefonních operátorů, dodavatelů elektřiny, pošty a dalších jsou ze zákona povinni, poskytnou exekutorovi součinnost, to znamená, poskytnou veškeré informace, kteréexekutor požaduje.

Pokud se nezdržujete na adrese trvalého bydliště, může vás exekutor na základě poskytnutých informací lehce vystopovat.

Co vše si o vás exekutor zjistí – dle §33 zákona 120/2001 Sb.

  • soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodující o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.
  • policie ČR je povinna poskytnout exekutorovi podle zvláštního právního předpisu na jeho žádost ochranu a součinnost při výkonu exekuční činnosti.
  • orgány statní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce – tuto povinnost má především orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, orgán který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, burzy cenných papírů atd.
  • banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva (dále jen „peněžní ústav“), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen „finanční instituce“), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného, jakož i o jeho stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách, či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinných uschovaných.
  • provozovatelé telekomunikačních služeb jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.
  • pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.
  • vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jména, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.
  • pošta je povinna oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky (PO BOX) nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému poštou nebo do jeho poštovní přihrádky, totožnost příjemce zásilek poste restante atd.
  • dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost odesilatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravované zboží, je-li to třeba k provedení exekuce.