Dlužník by měl jednat, váhání se nevyplácí!

30.08.2014 14:08

 

Dlužník je zákonem ekonomicky motivován k tomu, aby insolvenční návrh podal včas. Současně platí, že dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku ve formě platební neschopnosti. Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím způsobí.