Jak dlužník dosáhne osvobození od zbytku dluhů v oddlužení

29.05.2013 10:15

 

Pokud dlužník řádně a včas splní podmínky schváleného oddlužení, osvobodí ho soud, na základě jeho návrhu, od zůstatku nesplacených závazků, které byly přihlášeny do oddlužení, ale také od závazků, které do oddlužení přihlášeny nebyly, přestože přihlášeny být mohly. Toto zproštění se však netýká „nových“ závazků dlužníka vzniklých po schválení oddlužení. Osvobození od placení závazků však může soud dlužníkovi odejmout v případě, že do 3 let od přiznání osvobození vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka nebo to, že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům.