Jak probíhá exekuční řízení?

07.10.2013 09:39

 

1) Je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi – návrh podává oprávněný na základě vykonatelného exekučního titulu.

2) Exekutor požádá exekuční soud o pověření provedením exekuce – soud vydá usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora.

3) Usnesení o nařízení exekuce soud doručuje exekutorovi.

4) Exekutor začíná vykonávat exekuční činnost postihováním majetku povinného – vydává exekuční příkazy. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

5) Exekuci lze v jednom řízení provést více způsoby tehdy, nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného.

6) Exekuční řízení je skončeno:
     a) vymožením
     b) na návrh oprávněného
     c) z důvodu nemajetnosti