Jak se bránit proti zabavení věci exekutorem?

02.06.2015 13:00

Ti, kteří sdílejí společnou domácnost se zadluženými osobami, mají oprávněný strach, že dojde k nařízení exekuce na majetek. Exekutor nerozlišuje, který majetek je dlužníka. V praxi k tomu skutečně poměrně často dochází.

 

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem?

Při neoprávněném zabavení věci, můžete podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.  Tento návrh lze podat do 30 dnů.

Pozor opožděný návrh exekutor odmítne.  Exekutor  rozhodne o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem. Pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému věc nepatří či patřit nemůže, exekutor věc ze soupisu vyškrtne. 

 

O vyškrtnutí věci ze soupisu rozhoduje exekutor bez nařízení jednání

O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení.  Návrh  musí být srozumitelný a musí obsahovat všechny stanovené náležitosti.  K projednání o vyškrtnutí věci ze soupisu nenařizuje exekutor jednání, nýbrž rozhoduje pouze na základě předložených písemných důkazů. Je tak nezbytné, aby navrhovatel již v samotném návrhu o vyškrtnutí věci ze soupisu, předložil všechny listiny, které náležitě prokážou, že byla sepsána věc, která nepřipouští exekuci.

V případě, že exekutor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhoví, je dotčená osoba oprávněna podat k soudu tzv. vylučovací žalobu

 
Žalobu na vyloučení věci (excindační žalobu) podle občanského soudního řádu může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí této lhůty a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.