novinky 2014

09.02.2014 12:14

 

správce cizího majetku. Osoba, které je svěřena správa majetku, který jí nepatří, ve prospěch někoho jiného

Bez zbytečného odkladu

ihned, jakmile to je to možné (jakmile to umožňuje situace), neostrý právní pojem, jehož výklad v konkrétním případě podá nezávislý soud

Budoucí pohledávka

pohledávka, která teprve vznikne

Daný slib

slib dle NOZ zavazuje tehdy, když ten, komu byl slib učiněn, oprávněně plnění slibu očekává

Dluh

závazek dlužníka, může být peněžitý (relutární) či nepeněžitý (naturální)

Dokumentární akreditiv

bankovní pověřovací list; příkaz bance, aby po předložení určitých dokladů (např. výpisu z katastru nemovitostí) vyplatila určené osobě nebo na určitý účet ve lhůtě splatnosti příkazu stanovenou peněžní částku nebo akceptovala směnku

Domáhat se

zákonem stanoveným postupem uplatňovat svá zákonná či smluvní práva

Držba

držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe

Forma smlouvy

způsob uzavření smlouvy, například ústní forma, písemná forma či forma veřejné listiny

Inkasní úkon

přijetí peněžité částky

Kvitance

potvrzení o splnění dluhu, vydává věřitel na žádost dlužníka

Kvitovaná poukázka

poukázka s potvrzením o provedení plnění

Náhradní splnění dluhu

situace, kdy je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy, například v případě, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný anebo, kdy věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout

Nájemce

ten, komu pronajímatel nájemní smlouvou přenechává za úplatu věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval

Nárok

vymahatelné (subjektivní) právo, tj. konkrétní hmotné právo, jehož se lze právními prostředky efektivně domoci

Narovnání

nahrazení dosavadního závazku novým – smluvní strany si upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné

Nejistý dluh

závazek, při jehož plnění má osoba, která není plně svéprávná, právo na vrácení takového plnění

Nepřikázané jednatelství

jednatelství bez příkazu - jde o případ, kdy se někdo vmísí do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, a následky z toho vzniklé jdou k jeho tíži

Neúměrné zkrácení

laesio enormis - zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní

Novace

nahrazení dosavadního závazku novým závazkem - dohodou o změně obsahu závazku

Obnovení nároku

následek uznání promlčeného práva dlužníkem

Obstaravatel inkasa

osoba, která se smlouvou o inkasu zavazuje obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby

Obvyklé příležitostné dary

nezakládají právo věřitele domáhat se vůči dlužníkovi bezúplatného právního jednání

Odstoupení od smlouvy

jeden ze způsobů zrušení závazku, zpravidla je nutná písemná forma. Odstoupením se závazek zrušuje s účinky ex tunc (od počátku)

Odvážná smlouva

smlouva, u které prospěch anebo neprospěch jedné nebo obou smluvních stran závisí na nejisté budoucí události pactum audax)

Odvozené právo

pojem nájemního práva, kdy člen rodiny odvozuje své právo, například právo bydlení v bytě, od primárního práva nájemce

Ochuzený

osoba, která má právo žádat na osobě bezdůvodně se obohativší vydání tzv. bezdůvodného obohacení

Omezení vlastnického práva

přípustné toliko na základě zákona a v mezích ústavního pořádku České republiky, například propadnutí věci v důsledku trestního odsouzení pachatele majetkové trestné činnost

Osobní dlužník

přímo odpovídá za splnění závazku věřiteli, zpravidla na základě smlouvy

Pacht

úplatné přenechání věci pachtýři k dočasnému užívání a požívání

Pachtovní smlouva

smlouva mezi propachtovatelem a pachtýřem

Pachtýř

osoba, která má právo bráti z předmětu pachtu i jeho výnosy a zisky

Poctivá držba

výkon práva z přesvědčivého důvodu, užíváno zejména u vlastnického práva

Poctivý postupník

dlužník, který jedná vzhledem ke všem okolnostem kauzy v dobré víře

Poctivý příjemce

osoba, která je povinna vydat plnění věřiteli v případech bezúplatného nabytí majetku u tzv. neúčinných právních úkonů

Postupitel

osoba, která úplatně či bezúplatně postupuje svoji pohledávku postupníkovi

Postupník

osoba, která úplatně či bezúplatně nabývá pohledávku od postupitele