Oddlužení, osobní bankrot fyzické osoby, insolvenční řízení - jak probíhá, postup

25.01.2014 10:37

 

 

Ze statistických informací poslední doby víme, že oddlužení je zatím nejvyužívanějším nástrojem nového insolvenčního zákona. Není to jistě proto, že by to byl nástroj ideální, ale spíše proto, že přináší zcela nový způsob, kterým lze řešit nepodnikatelský úpadek. A snad právě pro onu novost přináší oddlužení nemalé množství otázek, jejichž zodpovězení je pro snadné fungování nové regulace potřebné. 

 

Kdo může požádat o oddlužení a co musí udělat

Předně, oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatele, tedy pro toho, kdo skutečně nepodniká a nemá dluhy z podnikání. Není tedy možné chtít ukončit podnikání a pak své staré dluhy řešit oddlužením. Typickým adeptem pro oddlužení je tak běžný zaměstnanec, který si na splátky koupil třeba televizi nebo zájezd, a pak náhle přišel o práci a není schopen své staré dluhy plnit.  Dlužník musí pro úspěšné schválení oddlužení podat návrh na povolení oddlužení, a to na speciálním formuláři. 

 

Podmínky povolení oddlužení

Vzhledem k tomu, že kromě výše uvedené výjimky, není dlužník-nepodnikatel nucen na sebe podávat insolvenční návrh, vyžaduje se pro povolení oddlužení splnění několika dalších povinností
 

Jakou výši dluhu musí dlužník minimálně splatit

Dlužník tyto soupisy a informace dává soudu proto, aby přesvědčil, že bude schopen v oddlužení zaplatit alespoň 30% svých nezajištěných dluhů (tedy těch, za které se nikdo nezaručil apod.). Tato částka není maximální, ale minimální, tedy je možné, že dlužník v průběhu plnění splátkového kalendáře zaplatí více – než však více, než kolik jeho dluhy k podání návrhu na oddlužení činily

 

 

Splácení podle splátkového kalendáře a mimořádné příjmy

Pokud soud stále nebude mít pochyb o dlužníkově poctivém záměru ,oddlužení schválí. Tím okamžikem buď správce prodá vymezený majetek anebo začne dlužník splácet podle splátkového kalendáře – je třeba vnímat, že dlužník splácí sám, bez vlivu správce nebo soudu, a to přesně podle rozhodnutí soudu

 

 

Pokud dlužník své povinnosti z oddlužení splní, soud to vezme na vědomí a řízení ukončí. Následně musí dlužník podat návrh na osvobození od zbytků dluhů – nedojde k tomu tedy automaticky. Soud takové rozhodnutí vydá, čímž osvobodí dlužníka o zbytku všech jeho dluhů(tedy i těch, které nebyly do řízení přihlášeny), kromě povinnosti k náhradě škody na zdraví a peněžitých trestů. Dlužník tak již nic nedluží a může začít znovu žít.

 

 

Časté dotazy:

  • Může mi exekutor provádět dále srážky ze mzdy nebo z důchodu, když jsem podal návrh na povolení oddlužení a jsem již v insolvenčním rejstříku?

Významnou okolností pro dlužníka i jeho věřitele je už zahájení insolvenčního řízení a s ním spojené účinky. V našem případě je insolvenční řízení zahájeno nejpozději podáním návrhu na povolení oddlužení dlužníkem a účinky insolvenčního řízení pak nastávají zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení. Mezi výše zmiňované účinky náleží i okolnost, že pohledávky za dlužníkem lze uspokojovat jedině prostřednictvím samotného insolvenčního řízení a za podmínek jím stanovených. Nelze tedy uspokojit pohledávku jiným způsobem, tedy i např. exekucí či výkonem rozhodnutí, Exekuci či výkon rozhodnutí po zahájení insolventního řízení navíc lze nařídit, nelze ji však vykonat. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že v našem případě je exekutor povinen upustit od výkonu exekuce, tj. provádění srážek z příjmu dlužníka, a to nejpozději v okamžiku, kdy se o zahájení insolventního řízení daného dlužníka dozví. V praxi se ovšem často setkáváme se situací, kdy tuto problematiku musí exekutorovi "vysvětlit" například insolventní správce. 
 

  • Když již mám soudem povolené oddlužení, tak jakým způsobem provádím úhradu svých závazků (každému věřiteli zvlášť nebo jednu částku, která se pak rozděluje)?

V rozhodnutí o schválení oddlužení soud přímo uloží dlužníkovi, jakou částku ze svého příjmu konkrétně má dlužník svým věřitelům splácet. Dlužník tak činí prostřednictvím jmenovaného insolvenčního správce, jemuž je určenou splátku povinen předávat, popř. zasílat bankovním převodem, a tento ji následně rozděluje mezi jednotlivé věřitele dlužníka. Současně soud v rozhodnutí o schválení oddlužení určí i termín úhrady první splátky. Je nesporné, že dodržování termínů úhrad a určené výše splátek, je pro hladký průběh oddlužení zcela zásadní.

 

  • Teď jsem zaměstnán, mám povolené oddlužení, splátky splácím bez problémů, ale co když přijdu o zaměstnání?

Ztráta zaměstnání není insolvenčním zákonem považována za důvod pro zrušení již schváleného oddluženi. Mezi povinnosti dlužníka po schválení oddlužení patří i povinnost usilovat o zaměstnání, pokud o zaměstnání dlužník během probíhajícího oddlužení přijde. Za takovéto úsilí lze zejména považovat absolvování přijímacích pohovorů, realizace rekvalifikačních kurzů a zejména samostatné aktivní vyhledávání zaměstnání. K problematice oddlužení podle insolvenčního zákona lze obecně zmínit, že se jedná o institut zvláštní a svou povahou i výjimečný v koncepci insolvenčního zákona. Samotná realizace oddlužení, zejména zpracování návrhu na jeho povolení, pak skýtá nejedno úskalí, a je proto záhodno obracet se při jeho přípravě na specializované odborníky. Tím lze zmenšit riziko odmítnutí podaného návrhu, např. pro nedostatek formálních náležitostí, popř. lze předejít komplikacím spojeným s průběhem insolvenčního řízení a řízení o povolení oddlužení vedoucím k nežádoucím důsledkům.