Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen:

02.01.2014 19:43

 

Podle ustanovení § 412 InsZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen:

  1. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jsou nezaměstnaní, o získání přijmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
  2. hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
  3. bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
  4. vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,
  5. nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení,
  6. neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
  7. nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohli v době jejich splatnosti splnit.