Společné jmění manželů dnes tvoří...

14.10.2013 12:32

 

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo, jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka,

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Zdroj: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 143, odst. 1

Jak to bude za několik měsíců

Od roku 2014, kdy začne platit nový občanský zákoník, může ten z manželů, který by byl zadlužováním druhého poškozen, zůstat v klidu. Z režimu společného jmění manželů budou vyčleněné dluhy, které udělá jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by tyto dluhy souvisely s „obstaráváním každodenních nebo běžných potřeb rodiny“.