Srážet ze mzdy až s rozhodnutím o oddlužení

18.07.2013 11:28

Zahájení řízení o oddlužení však není totéž co rozhodnutí o oddlužení. Plátce mzdy při zahájení o řízení nedeponuje srážky ze mzdy. V tomto okamžiku (tedy v okamžiku podání návrhu na povolení oddlužení a zahájení insolvenčního řízení) ještě není jmenován insolvenční správce. Dle ustanovení § 406 odst. 3 písm. d insolvenčního zákona v rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud přikáže plátci mzdy dlužníka, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.Insolvenční soud následně zašle plátci rozhodnutí o schválení oddlužení a plátce mzdy (zaměstnavatel) po jeho doručení (bez nabytí právní moci) provádí srážky ze mzdy a zasílá je insolvenčnímu správci (ne jednotlivým věřitelům).